ქ. თბილისში

1997 წლის 12 დეკემბერს

ჩატარებული

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი

ხმა ერისას

მესამე  სათათბირო

სხდომის ამონაწერი

 

კავშირის წესდების 6.1 მუხლის შესაბამისად 1997 წლის 12 დეკემბერს ქ. თბილისში გაიმართა _ `სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისას~ მესამე სათათბიროს სხდომა.

მოისმინეს:

`სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისას~ დარბაზის თავმ-ჯდომარის: მიხეილ(გელა) სალუაშვილის მოხსენება, 1997 წლის 31 ოქტომბერს `მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის [პარლამენტის უწყებანი, # 45, 21. 11. 1997 წ., გვ. 76] მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, კავშირის წესდებაში შესატანი ცვლილებების შესახებ.

დაადგინეს:

კავშირის წესდების 6.3 მუხლის შესაბამისად შეტანილ იქნას `სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისას~ წესდებაში ცვლილებები, წესდების შემდეგ მუხლებში _ 1,2; 1,5; 5,4; 6,1; 6,3; 6,6; 6,7; 7,3; 8,2 და 8,3. 

 

`სამართლიანობის აღდგენის კავშირი  ხმა ერისას~

დარბაზის თავმჯდომარე

მიხეილ(გლა)

სალუაშვილი

სხდომის მდივანი

ბეჟან  შერგელაშვილი

თბილისი, 1997 წლის 12 დეკემბერი