ქ. თბილისში

1994 წლის 21 ნოემბერს

ჩატარებულ

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი

ხმა ერისას

მეორე  სათათბირო

სხდომის ამონაწერი

 

კავშირის წესდების 6.1 მუხლის შესაბამისად 1994 წლის 21 ნოემბერს ქ. თბილისში გაიმართა - „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისას~ მეორე სათათბიროს სხდომა.

მოისმინეს:

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისას“ დარბაზის თავმჯდომარის: მიხეილ(გელა) სალუაშვილის მოხსენება, კავშირის წესდებაში შესატანი ცვლილებების შესახებ.

დაადგინეს:

კავშირის წესდების 6.3 მუხლის შესაბამისად შეტანილ იქნას „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისას“ წესდებაში ცვლილებები, და სახეცვლილი მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

_ „1.2 კავშირი წარმოადგენს იურიდიულ პირს, აქვს მრგვალი ბეჭედი, შტამპი, სიმბოლიკა, საანგარიშსწორებო ანგარიში საბანკო დაწესებულებებში, მათ შორის სავალუტო და სხვა ატრიბუტიკა.“;

_ „6.1 კავშირის უმაღლესი ხელმძღვანელი ორგანოა სათათბირო, რომელიც მოიწვევა ხუთ წელიწადში ერთხელ. სათათბიროს რიგგარეშე სხდომა მოიწვევა კავშირის დარბაზის გადაწყვეტილებით ან რეგიონალური ორგანიზაციების საერთო რიცხვის 1/3 -ის ინიციატივით, არა უგვიანეს ერთი კვირის ვადაში.“.

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი

ხმა ერისას“

დარბაზის თავმჯდომარე

მიხეილ(გლა)

სალუაშვილი

სხდომის მდივანი

ბეჟან

შერგელაშვილი

თბილისი, 1994 წლის 21 ნოემბერი