ზვიად გამსახურდიას სახელობის

„თეოლოგიისა და პოლიტიკის აკადემიის“

დებულება

 

1. ზოგადი ინფორმაცია

1.1 „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის მიერ დაფუძნებული - ზვიად გამსახურდიას სახელობის „თეოლოგიისა და პოლიტიკის აკადემია“ [შემდეგში - „აკადემია“] წარმოადგენს ლასკარის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, რომლის საქმიანობაც ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

1.2 აკადემია“ არ სარგებლობს იურიდიული პირის უფლებით.

1.3 „აკადემიის“ მიზანია ხელი შეუწყოს: ბოლო ჟამის არსობრივ ასპექტებზე დაყრდნობით მიმდინარე „საქართველოს სულიერი მისიის“ თაობაზე წარმოებული კვლევის შედეგების საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დროულ და ეფექტურ გავრცელებას.

1.4 „აკადემია“ დროებით განთავსებულია კავშირის იურიდიულ მისამართზე.

 

2. საქმიანობა და ხელმძღვანელი ორგანო

2.1 „აკადემია“ თავის საქმიანობას წარმართავს „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის საერთო ხელმძღვანელობით;

2.2 „აკადემიას“ ხელმძღვანელობს - „აკადემიის პრეზიდენტი“;

2.3 „აკადემიის პრეზიდენტი“, იმავდროულად არის „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის თავმჯდომარე, რომელიც ერთპიროვნულად წარმოადგენსაკადემიას“, საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მესამე პირებთან ურთიერთობაში;

2.4 „აკადემიაში“ ფუნქციონირებს „აკადემიის პრეზიდენტის“ მუდმივმოქმედი სათათბირო ორგანო - „მრჩეველთა საბჭო“, რომელშიც შედიან:

- „აკადემიის“ ვიცე-პრეზიდენტი თეოლოგიის დარგში;

- „აკადემიის“ ვიცე-პრეზიდენტი პოლიტიკის დარგში;

- „აკადემიის“ ვიცე-პრეზიდენტი სამეცნიერო დარგში;

- „აკადემიის“ სწავლული მდივანი;

- თეოლოგიის განყოფილების სწავლული მდივანი;

- პოლიტიკის განყოფილების სწავლული მდივანი;

- სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი;

- „აკადემიის“ საორგანიზაციო განყოფილების ხელმძღვანელი.

2.5 მიმდინარე საკითხების განხილვის ან/და „აკადემიის“ საერთო შეკრების ორგანიზების მიზნით, იმართება „მრჩეველთა საბჭოს“ სხდომა, რომელიც მოიწვევა თვეში ერთხელ მაინც, საერთო შეკრებამდე სამი დღით ადრე.

რიგგარეშე/საგანგებო სხდომის მოწვევა ხდება თავმჯდომარის ან „მრჩეველთა საბჭოს“ წევრთა 1/3-ის ინიციატივით, არაუგვიანეს ერთი კვირის ვადაში.

 

3. „აკადემიის“ შემადგენლობა

3.1 „აკადემიაში“ გაერთიანებულია - „აკადემიის აკადემიკოსი“, „აკადემიის წევრი“ და „აკადემიის თავისუფალი წევრი“;

3.2 „აკადემიის აკადემიკოსად“, „მრჩეველთა საბჭოს“ მინიმუმ ერთი წევრის რეკომენდაციის საფუძველზე, „მრჩეველთა საბჭოს“ სხდომაზე აირჩევა - თეოლოგიის, სამეცნიერო და პოლიტიკის სფეროში მოღვაწე ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეობის მქონე პიროვნება;

3.3 „აკადემიის წევრი“, სურვილის შემთხვევაში, ავტომატურად შეიძლება გახდეს „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ნებისმიერი წევრი.

3.4 აკადემიის წევრად“ მიღება ხდება აგრეთვე, საკუთარი განცხადების საფუძველზე, მინიმუმ ერთი - „აკადემიის აკადემიკოსის“ ან/და „აკადემიის წევრის“ რეკომენდაციით, „მრჩეველთა საბჭოს“ მიერ.

3.5 რეკომენდაციის არმქონე პირი, საკუთარი განცხადების საფუძველზე, მიიღება კანდიდატის სტატუსით, და, მინიმუმ ერთი თვის მანძილზე ითვლება „აკადემიის თავისუფალ წევრად“.

 

4. „აკადემიის“ შექმნა და ლიკვიდაცია

„აკადემიის“ შექმნა და ლიკვიდაცია ხდება „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის გადაწყვეტილებით.

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლეს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ(გელა)

სალუაშვილი