საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

თავმჯდომარე

განკარგულება №183/2016

საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის

პარტიული სიის საარჩევნო რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

 

. თბილისი 2016 წლის 16 სექტემბერი

 

საქართველოს ორგანული კანონისსაქართველოს საარჩევნო კოდექსიმე-15 მუხლის მე-2 პუნქტისქვეპუნქტის, 77- მუხლის მე-5 პუნქტის, 78- მუხლის მე-11 პუნქტისა და 117- მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვადგენ:

 

მუხლი 1. საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვისრეგისტრაციაში გატარდეს საარჩევნო სუბიექტის ზვიადის გზა - უფლის სახელითპარტიული სია, გარდა:

1. ავთანდილ იოსელიანისა (პარტიულ სიაში N2);

2. ვლადიმერ მჭედელაძისა (პარტიულ სიაში N7);

3. ილია ცხაკაიასი (პარტიულ სიაში N65);

4. ლია შაყულაშვილისა (პარტიულ სიაში N73).

 

მუხლი 2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: . თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №6) მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.

 

მუხლი 3. ეს განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

კომისიის თავმჯდომარე

თამარ ჟვანია