საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

№01-02/1049

21/05/2016

 

საარჩევნო გაერთიანების

„ზვიადის გზა - უფლის სახელით“

ლასკარის თავმჯდომარეს

მიხეილ (გელა)  სალუაშვილს

 

ბატონო მიხეილ [გელა]

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია გაეცნო თქვენს 2016 წლის 11 მაისის №11.05-01 ღია მიმართვაში [ცესკოში რეგისტრაციის №1287] აღნიშნულ წინადადებებს, რომლის თაობაზეც გაცნობებთ, რომ ცესკო ინფორმირებულია აღნიშნული საკითხების თაობაზე, რომელთა დარეგულირების მიზნით გასულ წელს საკანონმდებლო წინადადებით მიემართა საქართველოს პარლამენტს ცესკოს მიერ.

როგორც ჩვენთვის ცნობილია საქართველოს პარლამენტში იგეგმება საკანონმდებლო ინიციატივის გზით აღნიშნული საკითხების განხილვა. შესაბამისად, შესაძლებელია საკითხები დარეგულირდეს საქართველოს პარლამენტის მორიგი არჩევნების თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტის ძალაში შესვლამდე.

მითითებულ ვადამდე საქართველოს პარლამენტის მიერ შესაბამისი საკანონმდებლო აქტის მიუღებლობის შემთხვევაში ცესკო იმოქმედებს მისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

 

პატივისცემით:

თამარ ჟვანია

კომისიის თავმჯდომარე