წარმოდგენილია 1998 წლის სათათბიროს სხდომაზე არჩეული დარბაზის წევთა სია   1998