ბუკლეთი   გაეცნობით საქართველოს ისტორიულ რეალობაში გამოვლენილ, "პირველი დიდი სრულყოფილების': 10-ის, ღვთითდადგენილი კანონზომიერებით განპირობებულ მოვლენათა ბიბლიურ მინიშნებებთან ურთიერთპარალელთა ანალიზს