ბუკლეტი   იხილავთ ბიბლიაზე დაყრდნობით წარმოებული გამოკვლევის შედეგებს - სამოთხისეული, იგივე თავდაპირველი ენის, ანუ ქართული ენის [ერის] მესიანისტური რაობის თაობაზე