ფოტო 1991 წლის 9 აპრილს გამოცხადებული დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი