საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს

ბატონ დავით უსუფაშვილს!

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა

გაერთიანება: „უფლის სახელით

უფალია ჩვენი სიმართლე“-

 

ღ ი ა     მ ი მ ა რ თ ვ ა

 

ბატონო დავით!

მიგვაჩნია რა, რომ ჩვენი ქვეყნის ნორმალური სახელმწიფოებრივი განვითარებისათვის აუცილებელია საერო და საეკლესიო წარმომადგენელთა ურთიერთ თანამშრომლობისათვის საჭირო საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, და

ვეყრდნობით რა - „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის“ 150-ე მუხლით განსაზღვრულ უფლებებს, მოგმართავთ წინამდებარე - საკანონმდებლო წინადადებით, და წარმოგიდგენთ კანონპროექტს: საქართველოს კანონი „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“ შესატანი ცვლილებების შესახებ“.

 

დანართი:

1. კანონპროექტი: საქართველოს კანონი „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“ შესატანი ცვლილებების შესახებ“ - 14 გვ.;

2. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მომზადებული საკანონმდებლო წინადადების - „განმარტებითი ბარათი“ - 14 გვ.

 

პატივისცემით,

საკანონმდებლო წინადადების ავტორთა სახელით:

 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება:

„უფლის სახელით უფალია ჩვენი სიმართლე“-

სპიკერი,

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი

 

თბილისი, 2015 წლის 16 მარტი

ტელ.: 5 (91) 63-63-36

ელ. ფოსტა - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

წერ. ჩაბ. №5820, 16.03. 2015 წ.

 

 

საკანონმდებლო წინადადება:

კანონპროექტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ორგანულ კანონშისაქართველოს საარჩევნო კოდექსი

ცვლილების შეტანის შესახებ

 

მუხლი 1.

საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (10.01.2012, სარეგისტრაციო კოდი: 010190020. 04.001.016032) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 

1. მე-2 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტს დაემატოს „ვ.დ“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით:

„ვ.დ) თუ საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდის გადაწყვეტილებით ბათილად იქნა ცნობილი ეპარქიის ტერიტორიაზე საეპარქიო საბჭოს მიერ საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნების შედეგები“;

 

2. მე-2 მუხლ„ლ“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ლ) მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნებისაქართველოს პარლამენტისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოსსაკრებულოს წევრების არჩევნები ერთმანდატიანი ან/და მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქების მიხედვით;

 

3. მე-2 მუხლ„პ“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„პ) საარჩევნო რეგისტრაცია:

პ.ა) შესაბამისი საარჩევნო კომისიის მიერ პარტიების, საარჩევნო ბლოკების, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფებისა და კანდიდატთა რეგისტრაცია არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მიღების მიზნით;

პ. ბ) საეპარქიო საბჭოს მიერ ეპარქიის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესიის მღვდელმსახურთაგან დასახელებული კანდიდატის რეგისტრაცია არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მიღების მიზნით.“;

 

4. მე-2 მუხლის „ჟ“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ჟ) საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატი – პირი, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით წარდგენილია რეგისტრაციისათვის შესაბამის საარჩევნო კომისიაში ან/და საეპარქიო საბჭოში;

 

5. მე-2 მუხლის „ს“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ს) საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია – საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (შემდგომ − ცესკო) და მისი აპარატი, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საარჩევნო კომისიები (შემდგომ − უსკო) და მათი აპარატები, საეპარქიო და სამრევლო საბჭოები, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიები“;

6. მე-2 მუხლის „ლ“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„შ) მაჟორიტარი კანდიდატი – საქართველოს პარლამენტის, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით შესაბამისი საარჩევნო კომისიისა ან/და საეპარქიო საბჭოს მიერ რეგისტრირებული, პარტიის/საარჩევნო ბლოკის/ ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფისა და ეპარქიაში შემავალი ეკლესიის ან/და მონასტრების მიერ საარჩევნო ოლქში წარდგენილი საქართველოს მოქალაქე“;

7. მე-2 მუხლის „ც“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ც) მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი:

ც. ა) საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის შექმნილი მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი;

ც. ბ) საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდის მიერ საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნებისათვის განსაზღვრული ეპარქია.“;

8. მე-2 მუხლის „წ“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„წ) საარჩევნო უბანი:

წ. ა.) ადმინისტრაციული საარჩევნო დანაყოფი, რომელიც იქმნება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კენჭისყრისა და ხმების დათვლისათვის არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამართვისას;

წ. ბ.) საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით საარჩევნოდ განსაზღვრულ ეპარქიაში მდებარე ეკლესია - მონასტრები.“;

9. მე-7 მუხლის „1“, „2“ და „5“ პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია არის დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში დამოუკიდებელია სხვა სახელმწიფო ორგანოებისაგან და იქმნება ამ კანონის შესაბამისად. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის უფლებამოსილება და შექმნის წესი განისაზღვრება ამ კანონითა და „საქართველოს ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულებით“.

„2. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია შედგება:

ა) ცესკოსა და მისი აპარატისგან;

ბ) უსკოსა და მისი აპარატისგან;

გ) საეპარქიო საბჭოსაგან;

დ) საოლქო საარჩევნო კომისიებისგან;

ე) საუბნო საარჩევნო კომისიებისგან;

ვ) სამრევლო საბჭოსაგან.“;

„5. ცესკოსა და უსკოს წევრები, მათი აპარატების თანამშრომლები, საეპარქიო საბჭოსა და საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრები, გარდა დამხმარე და შტატგარეშე მოსამსახურეებისა და ამ კანონის მე-19 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისა, არიან საჯარო მოხელეები და მათზე ვრცელდება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.“;

10. მე-8 მუხლის „1“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საარჩევნო კომისიის ან/და საეპარქიო საბჭოს მუშაობის წესი განისაზღვრება ამ კანონითა და შესაბამისი კომისიის რეგლამენტით, რომელსაც დადგენილებით იღებს ცესკო ან/და საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდი.“;

11. მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 18. საარჩევნო ოლქები:

1. საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების დროს - თბილისი, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკები, ჩრდილო ქართლი [ცხინვალის ოლქი] და სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორიები წარმოადგენს თითო საარჩევნო ოლქს.

2. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს საარჩევნო ოლქებს, მათ საზღვრებს, სახელწოდებებსა და ნომრებს ამ კანონით დადგენილი წესით განსაზღვრავს ცესკო.

3. საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე ეპარქიებიდან საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით დეპუტატების არჩევნების დროს, ეპარქიების საზღვრებს ადგენს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმ. სინოდი, სახელმწიფოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის გათვალისწინებით.“;

12. მე-19 მუხლის „1“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„1. საოლქო საარჩევნო კომისია ან/და საეპარქიო საბჭო არის საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მუდმივმოქმედი ტერიტორიული ორგანო. საოლქო საარჩევნო კომისიებს ქმნის ცესკო სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ან/და საქართველოს ეკლესიის წმ. სინოდი. საოლქო საარჩევნო კომისიას ან/და საეპარქიო საბჭო აქვს ბეჭედი თავისი სახელწოდებით, შტამპი, დამოუკიდებელი ბალანსი, ანგარიშსწორებისა და მიმდინარე საბანკო ანგარიშები. საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის ან/და საეპარქიო საბჭოსთვის ცესკოს მიერ განსაზღვრული ფინანსების ხარჯვაზე პასუხისმგებელი არიან საოლქო საარჩევნო კომისიის ან/და საეპარქიო საბჭოს თავმჯდომარე და ბუღალტერი. არჩევნებისათვის გამოყოფილი ფინანსების ხარჯვის უფლება საოლქო საარჩევნო კომისიას ან/და საეპარქიო საბჭო აქვს ნებისმიერ კომერციულ ბანკში ან/და მის ფილიალში გახსნილი ანგარიშიდან.“;

13. მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „21“ პუნქტი:

„21. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების დროს, საოლქო საარჩევნო კომისიის ფუნქციებს ასრულებს:

ა) სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორიაზე ადმინისტრაციის განთავსების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ცენტრში მდებარე საოლქო საარჩევნო კომისია;

ბ) თბილისში, უკვე შექმნილი საოლქო საარჩევნო კომისიიდან, ცესკოს მიერ განსაზღვრული ერთი საოლქო საარჩევნო კომისია.“;

 

14. მე-20 მუხლის „1“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „11“ პუნქტი:

„11. საეპარქიო საბჭოს წევრები არიან: მღვდელმთავარი, ოთხი სასულიერო და ორი საერო პირი. მათი დანიშვნის წესი და უფლებამოსილება განისაზღვრება ამ კანონითა და „საქართველოს ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულებით.“;

15. 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „21“ პუნქტი:

„21. საეპარქიო საბჭოს მიერ საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების ჩასატარებელ ტერიტორიაზე საარჩევნო უბანს წარმოადგენს ეპარქიაში შემავალი ეკლესია ან/და მონასტერი.“;

16. 24-ე მუხლის მე-6 პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „61“ პუნქტი:

„61. საეპარქიო საბჭოს მიერ ეპარქიაში საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების ჩასატარებელ ტერიტორიაზე, შემავალ ეკლესიაში ან/და მონასტერში მდებარე საარჩევნო უბანზე, საარჩევნო პროცესს წარმართავს სამრევლო საბჭო, რომელიც შედგება ეკლესიაში ან/და მონასტერში მომსახურე ყველა სასულიერო და სამი საერო პირისაგან. სამრევლო საბჭოს თავმჯდომარე არის სამრევლოს წინამძღვარი.“;

17. 29-ე მუხლის მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„9. აკრძალულია საუბნო საარჩევნო კომისიის ან/და სამრევლო საბჭოს წევრის გამოწვევა კენჭისყრის დღემდე 15 დღით ადრე.“;

18. 30-ე მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის სამართლებრივი აქტებია:

ა) ცესკოს ან/და საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოს წმიდა სინოდის მიერ მიღებული დადგენილება და განკარგულება, ცესკოს თავმჯდომარის ბრძანება და განკარგულება, ცესკოს მდივნის განკარგულება, ცესკოს ან/და საქართველოს წმიდა სინოდის მიერ მიღებული არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი;

ბ) საოლქო საარჩევნო კომისიის ან/და საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებთან დაკავშირებით საეპარქიო საბჭოს მიერ მიღებული განკარგულება, კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება, კომისიის მდივნის განკარგულება, საოლქო საარჩევნო კომისიის ან/და საეპარქიო საბჭოს კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები;

გ) საუბნო საარჩევნო კომისიის ან/და საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებთან დაკავშირებით სამრევლო საბჭოს მიერ მიღებული განკარგულება, კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება, საუბნო საარჩევნო კომისიის ან/და სამრევლო საბჭოს კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი.“;

„6. ცესკოს, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებისა და მათი თანამდებობის პირთა ან/და საქართველოს წმიდა სინოდის, საეპარქიო და სამრევლო საბჭოების მიერ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულება სავალდებულოა შესაბამისად საქართველოს, საარჩევნო ოლქისა და საარჩევნო უბნის მთელ ტერიტორიაზე.“;

19. 32-ე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „ზ)“ ქვეპუნქტი:

„ზ) საეპარქიო საბჭოს მიერ ეპარქიაში საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების ჩასატარებელ ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესიებისა და მონასტრების მღვდელმსახურები. მხოლოდ მათ აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების ჩასატარებლად ეპარქიაში შექმნილ ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქში.“;

20. 34-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. საუბნო საარჩევნო კომისია ან/და სამრევლო საბჭო ვალდებულია ამომრჩეველთა სიები და მათთან დაკავშირებით საჩივრის შეტანის კანონით განსაზღვრული წესი კომისიის პირველივე შეკრების დღეს, ხოლო გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია – მისი შედგენისთანავე თვალსაჩინო ადგილას გამოაკრას საუბნო საარჩევნო კომისიის ან/და ეკლესია-მონასტრებისა და კენჭისყრის შენობებში. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობისთვის პასუხისმგებლობა ეკისრება საუბნო საარჩევნო კომისიის ან/და სამრევლო საბჭოს თავმჯდომარეს.“;

21. 35-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. საუბნო საარჩევნო კომისია ან/და სამრევლო საბჭო უფლებამოსილია საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და ამომრჩეველთა სიებში შეყვანილ ყველა ამომრჩეველს კენჭისყრამდე არა უგვიანეს 2 დღისა გადასცეს ამომრჩევლის ბარათი, რომელშიც მითითებული იქნება:“;

22. 53-ე მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5. საოლქო საარჩევნო კომისია ან/და საეპარქიო საბჭო კენჭისყრიდან არა უგვიანეს 30 დღისა წყვეტს ყოველგვარ ანგარიშსწორებას ორგანიზაციებთან და ცალკეულ პირებთან და 10 დღის ვადაში ცესკოს ანგარიშზე ჩარიცხავს თავის ანგარიშზე არსებულ ნაშთს. ნაშთის ჩარიცხვიდან 2 კვირის ვადაში საოლქო საარჩევნო კომისია ან/და საეპარქიო საბჭო ცესკოს წარუდგენს საფინანსო ანგარიშს.“;

23. 71-ე მუხლის მე-7, მე-11 და მე-14 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

7. კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი (საუბნო საარჩევნო კომისიის ან/და სამრევლო საბჭოს წევრთა თანდართული განსხვავებული აზრებით) საარჩევნო ბიულეტენებისა და ამომრჩეველთა სიების დალუქულ პაკეტთან ერთად დაუყოვნებლივ გადაეცემა ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას ან/და საეპარქიო საბჭოს, რომელიც აღნიშნულ ოქმს საოლქო საარჩევნო კომისიის ან/და საეპარქიო საბჭოს შემაჯამებელ ოქმთან ერთად გადასცემს ცესკოს ან/და საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდს.“;

„11. კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმთან ერთად საოლქო საარჩევნო კომისიას ან/და საეპარქიო საბჭოს ეგზავნება ამომრჩეველთა სიები კენჭისყრის მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერებით. საოლქო საარჩევნო კომისია ან/და საეპარქიო საბჭო, თავის მხრივ, აღნიშნულ სიებს უგზავნის ცესკოს ან/და საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდს, რომელიც მათ ახარისხებს და არქივში ინახავს.“;

„14. საუბნო საარჩევნო კომისია ან/და საეპარქიო საბჭო, ვალდებულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის ასლი დაუყოვნებლივ, ოქმის შევსებისთანავე, თავის ხელთ არსებული ტექნიკური საშუალებებით (მათ შორის, ფაქსით, სადაც არის ამის შესაძლებლობა) გაუგზავნოს ცესკოს ან/და საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდს.“;

24. 75-ე მუხლის პირველი და მე-7 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. საოლქო საარჩევნო კომისია ან/და საეპარქიო საბჭო, საუბნო საარჩევნო კომისიების ან/და სამრევლო საბჭო, შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე, საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის განხილვის შედეგების გათვალისწინებით, კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს მე-11 დღისა აჯამებს რეფერენდუმის, საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების, საქართველოს პარლამენტის არჩევნების, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს, მერის/გამგებლის არჩევნების შედეგებს, ადგენს საქართველოს პარლამენტის, საკრებულოსა და მერის/გამგებლის არჩევნების შედეგებს და საარჩევნო ოლქში გამართული კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს, რომლებსაც არაუგვიანეს მომდევნო დღისა გადასცემს ცესკოს ან/და საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდს;

„7. საოლქო საარჩევნო კომისიის ან/და საეპარქიო საბჭოს კენჭისყრის/არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი (საოლქო საარჩევნო კომისიის ან/და საეპარქიო საბჭო წევრთა თანდართული განსხვავებული აზრებით), აგრეთვე საოლქო საარჩევნო კომისიის ან/და საეპარქიო საბჭოს განკარგულებები საუბნო საარჩევნო კომისიების ან/და სამრევლო საბჭოს შემაჯამებელ ოქმებში ცვლილებების შეტანის შესახებ (თუ ასეთი ცვლილებები იქნა შეტანილი) დაუყოვნებლივ გადაეცემა ცესკოს ან/და საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდს.“;

25. 76-ე მუხლის „1“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „11“ პუნქტი:

„11. საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდი საეპარქიო და სამრევლო საბჭოების საარჩევნო კომისიებიდან მიღებული ოქმების საფუძველზე, კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს მე-15 დღისა თავის სხდომებზე აჯამებს ეპარქიებში საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებს, რის თაობაზედაც ადგენს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს, რომელიც, კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს მე-18 დღისა, გადაეგზავნება ცესკოს.“;

 

26. 77-ე მუხლის „1“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „11“ პუნქტი:

„11. საქართველოს ეპარქიებში საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგები შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საარჩევნო კომისიაში [საეპარქიო ან/და სამრევლო საბჭოში]. საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ საარჩევნო კომისიაში ან საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდში, რომლის გადაწყვეტილება საბოლოოა და აღარ საჩივრდება“;

27. 109-ე მუხლის „1“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „11“ პუნქტი:

„11. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე არჩეული 73 წევრიდან:

ა) 34 წევრი აირჩევა შემდეგი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან:

- . თბილისის მოსახლეობა ირჩევს პარლამენტის ხუთ წევრს;

- აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიის მოსახლეობა ირჩევს პარლამენტის ოთხ-ოთხ წევრს.

- ჩრდილო ქართლის [ცხინვალის ოლქის] მოსახლეობა ირჩევს პარლამენტის სამ წევრს.

- სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორიების [გურიის, იმერეთის, კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და შიდა ქართლის] მოსახლეობა ირჩევს პარლამენტის ორ-ორ წევრს.“;

ბ) 34 წევრი აირჩევა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმ. სინოდის მიერ, სახელმწიფოს ადმინისტრაციულ - ტერიტორიული დაყოფის გათვალისწინებით განსაზღვრული საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე ეპარქიებიდან“;

გ) 5 წევრს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოში მომქმედი შემდეგი რელიგიური გაერთიანების მიერ წარდგენილ კანდიდატთაგან:

- საქართველოს სუნიტთა რელიგიურ საბჭოდან - 1;

- საქართველოს შიიტთა რელიგიურ საბჭოდან - 1;

- სომეხთა სამოციქულო წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის საქართველოს ეპარქიაიდან -1;

- ამიერკავკასიის ლათინური წესის კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრაციიდან - 1;

- „იუდაური თემი საქართველოში“-დან-1.“;

28. 110-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების დროს - თბილისი, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკები და სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორიები წარმოადგენს თითო საარჩევნო ოლქს.

2. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის მრავალმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებს ქმნის და მათ საზღვრებს დადგენილებით ადგენს ცესკო არაუგვიანეს საქართველოს პარლამენტის მორიგი არჩევნების წლის 1 ივლისისა.“.

3. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე ეპარქიებიდან, ეპარქიების საზღვრებს ადგენს და საეპარქიო საბჭოებს ქმნის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმ. სინოდი არაუგვიანეს საქართველოს პარლამენტის მორიგი არჩევნების წლის 1 ივლისისა.“;

4. საპარლამენტო არჩევნებისას მაჟორიტარული ოლქი არ იქმნება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.“;

 

29. 112-ე მუხლის „1“ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „ბ1“ ქვეპუნქტი:

„ბ1) საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე ეპარქიების მღვდელმსახურები;“;

30. 116-ე მუხლის „1“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „11“ პუნქტი:

„11. საეპარქიო საბჭოებში საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებში წევრობის კანდიდატების წარდგენის უფლება აქვთ: შესაბამის ეპარქიის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესიებსა და მონასტრებს. მათ მიერ შერჩეული კანდიდატი უნდა იყოს ამ ეპარქიის მღვდელმსახური“;

31. 116-ე მუხლის „2“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „21“ პუნქტი:

„21. ეპარქიის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესიებსა და მონასტრებს, კენჭისყრამდე არა უგვიანეს 57-ე დღისა, უფლება აქვთ, შესაბამის საეპარქიო საბჭოში, მაჟორიტარული წესით არჩევის მიზნით წარადგინოს საქართველოს პარლამენტის წევრობის თითო კანდიდატი.“;

32. 116-ე მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

8. არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტია/საარჩევნო ბლოკი/ ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი, ეკლესია, მონასტერი საარჩევნო ოლქში ან/და ეპარქიაში მაჟორიტარ კანდიდატებს წარადგენს ამ კანონის 115-ე მუხლის მე-7–მე-11 პუნქტებით განსაზღვრული წესებით.“;

33. 117-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. პარტიის/საარჩევნო ბლოკის ან/და ეკლესია/მონასტრების მიერ საარჩევნო ოლქში ან/და საეპარქიო საბჭოში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციას/რეგისტრაციაზე უარის თქმას ახორციელებს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის ან/და საეპარქიო საბჭოს თავმჯდომარე ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით დადგენილი წესითა და დადგენილ ვადებში. პარტია/საარჩევნო ბლოკი ან/და ეკლესია/მონასტრები ვალდებულია მაჟორიტარი კანდიდატის სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია ამ კანონით დადგენილ ვადაში წარუდგინოს ცესკოს.“;

34. 119-ე მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

8. ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის ან/და ეკლესია/მონასტრების მიერ წარდგენილ კანდიდატს რიგით ნომერს წილისყრით ანიჭებს შესაბამისი საოლქო ან/და საეპარქიო საბჭოს საარჩევნო კომისია. წილისყრის მიზნით კომისიის თავმჯდომარე ერთი ფორმისა და სახეობის ფურცლებზე, ერთი და იმავე საწერი საშუალებით წერს საარჩევნო ოლქში ან/და ეპარქიაში საინიციატივო ჯგუფის ან/და ეკლესია/მონასტრების მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების შესაბამისი რაოდენობის ფურცლებზე ნომრებს, რომლებიც იწყება არჩევნებში მონაწილე პარტიებისათვის/საარჩევნო ბლოკებისათვის მინიჭებული უმაღლესი რიგითი ნომრის მომდევნო რიცხვიდან. ყოველი ფურცელი უნდა დამოწმდეს კომისიის ბეჭდით. ყველა ფურცელი იკეცება იმგვარად, რომ შეუძლებელი იყოს მათზე არსებული ნომრის წაკითხვა. კომისიის თავმჯდომარე შევსებულ ფურცლებს ათავსებს გამჭვირვალე ყუთში, საიდანაც ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის ან/და ეკლესია/მონასტრების წარმომადგენლები სათითაოდ იღებენ მათ. წილნაყარი ნომერი ხდება საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი.“;

35. 123-ე მუხლის „1“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „11“ პუნქტი:

„11. სამრევლო საბჭო აჯამებს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემებით ჩატარებული კენჭისყრის შედეგებს და შეაქვს იგი შემაჯამებელ ოქმში.“;

36. 124-ე მუხლის „1“ პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „11“ პუნქტი:

„11. საეპარქიო საბჭო, სამრევლო საბჭოს ოქმების საფუძველზე, თავის სხდომაზე აჯამებს კენჭისყრის შედეგებს და შეაქვს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემებით ჩატარებული კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში.“;

37. 124-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. განცხადების/საჩივრის საფუძველზე საოლქო საარჩევნო კომისია ან/და საეპარქიო საბჭო უფლებამოსილია განკარგულებით მიიღოს გადაწყვეტილება საუბნო საარჩევნო კომისიიდან ან/და სამრევლო საბჭოდან მიღებული პაკეტების გახსნისა და საარჩევნო ბიულეტენების ხელახლა დათვლის შესახებ.“;

38. 125-ე მუხლის მე-1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ცესკო საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებისგან ან/და საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდიდან მიღებული ოქმებისა და სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებების საფუძველზე, არჩევნების დღიდან არა უგვიანეს მე-19 დღისა, თავის სხდომებზე აჯამებს საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგებს და ადგენს ოქმს.“;

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დანართი

საკანონმდებლო წინადადების

კანონპროექტი:საქართველოს ორგანულ კანონში

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“ შესატანი ცვლილებების შესახებ“

განმარტებითი ბარათი

 

თავი პირველი:

წინათქმა

მეოთხე საუკუნის ოციან წლებში „ქართლის სამეფოში“ ქრისტიანული სარწმუნოების სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან მოყოლებული საერო და საეკლესიო ხელისუფალი ერთობლივად ზრუნავდა ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი განვითარებიათვის.

ჩვენს ხელთ არსებულ XVII საუკუნის ერთადერთ ხელნაწერში მოცემულია, სავარაუდოდ XIV საუკუნეში შედგენილი ქართული სამართლის ძეგლი - „გარიგება ჴელმწიფის კარისა“.

ე. თაყაიშვილის მიერ მოძიებული და 1920 წელს გამოცემული ამ ხელნაწერის თაობაზე, რომელიც მან გიორგი ბრწყინვალის მეფობის (1314-1346) პერიოდით დაათარიღა, ივ. ჯავახიშვილი აღნიშნავდა - „ამ ძეგლის შინაარსი იმდენად მრავალფეროვანია, რომ მას საქართველოს როგორც სახელმწიფო წესწყობილების, ისევე კულტურული, ეკონომიური და ნივთიერი კულტურის ისტორიის შესასწავლად უაღრესი მნიშვნელობა აქვს“ [ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორის, წიგნ., 1, ტფ. 1928].

ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ნიშანდობლივია სახელმწიფო წესწყობილების კუთხით შემორჩენილი ინფორმაცია. კერძოდ, ხელნაწერში დეტალურადაა აღნუსხული ვაზირთა და სხვა მოხელეთა უფლება-მოვალეობანი, აღწერილია ვაზირობისა და დარბაზობის წესრიგი და სხვა.

როგორც ცნობილია, ქართული სამოხელეო აპარატი, მაგალითად - თამარ მეფის ეპოქაში, ორი ნაწილისაგან შედგებოდა: პირველში შედიოდნენ „დარბაზის კარს მყოფი“ მოხელენი (ვაზირები და მათზე დაქვემდებარებული მოხელეები), მეორეში კი – „საქვეყნოდ გამრიგენი“ (ცალკეული ადმინისტრაციული ერთეულების მმართველები და მათი ხელქვეითნი).

„გარიგება ჴელმწიფის კარისა“-ს მიხედვით, სახელმწიფოს მმართველობის თითოეულ უწყებას სავსებით ჩამოყალიბებული სამოხელეო აპარატი ჰქონდა. აქვე წარმოდგენილია ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები, უმაღლესი სასამართლო დაწესებულება, ე. წ. სააჯო კარი, რომლის თავმჯდომარე იყო მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი.

ქართული სამეფო სახელმწიფოს წყობის სათავეში იდგა - მეფე; ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოს წარმოადგენდა - „სახელმწიფო საბჭო“ ანუ „დარბაზი“.

უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო - „დარბაზი“ იკრიბებოდა როგორც მნიშვნელოვანი სახელმწიფო საქმეების განსახილველად და გადასაწყვეტად, ისე დღესასწაულ-ზეიმისათვისაც. „დარბაზის“ განსაგებელი იყო: კანონმდებლობა და უზენაესი მართლმსაჯულება, ომის გამოცხადების, დიდ ხელისუფალთა არჩევა-დანიშვნის, ამ ხელისუფალთა „დალოცვა-ჴელდასხმის“ საკითხი და სხვა.

„გარიგება ჴელმწიფის კარისა“ ერთადერთი ისტორიული დოკუმენტია, რომელმაც შემოგვინახა ცნობები ქვეყნის მართვაში: მოძღვართ-მოძღვარის ინსტიტუტის მონაწილეობის თაობაზე.

ზოგადად, დარბაზობა იმართებოდა დიდი და მცირე წესით [დიდი სხდომა საზეიმო იყო, ხოლო, მცირე სხდომა – საქმიანი]. დარბაზის შემადგენლობაში შედიოდნენ: ერისთავთ–ერისთავები, ერისთავები, უმაღლესი სამღვდელოების წარმომადგენლები, და სხვა უმაღლესი საერო პირები.

„სახელმწიფო საბჭოს“, იგივე „დარბაზის“ სხდომის ჩატარებას ეწოდებოდა „მეჯლისი“, რომელსაც იწვევდა და თავმჯდომარეობდა - მეფე; ესწრებოდნენ: მდივანი, სახლთუხუცესი და ნაზირი, ასევე - კათოლიკოსი, არქიეპისკოპოსი, მიტროპოლიტი, ეპისკოპოსები, წინამძღვრები, მუხრანბატონი, არაგვისა და ქსნის ერისთავები, სარდლები, ამილახვარი, მდივანბეგი... შემადგენლობა დამოკიდებული იყო იმაზე, თუ რა საკითხი განიხილებოდა მეჯლისზე.

სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო საქმეებში საერო და სასულიერო იერარქთა ერთობლივი მონაწილეობის მაგალითების მოყვანის აუცილებლობა ვფიქრობთ რომ არც დგას. თუმცა, თანამედროვე ინგლისის უმაღლესი სახელისუფლო სტრუქტურის შემადგენლობაზე გვინდა ორიოდე სიტყვის თქმა.

როგორც მოგეხსენებათ ინგლისის ეკლესია სახელმწიფო რელიგიაა, რომლის სათავეში ინგლისის დედოფალი დგას. იგი „ლორდთა პალატაში“ - 24 ეპისკოპოსითაა წარმოდგენილი.

მთლიანობაში, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის ზედა, ანუ „ლორდთა პალატა“. შედგება მემკვიდრეობითი (შემოღებულ იქნა 1858 წლის კანონის შესაბამისად) პერებისაგან, უმაღლესი მოსამართლეების, ანგლიკანური ეკლესიის ეპისკოპოსებისა და მის მიერ დანიშნული სხვა წევრებისაგან, რომლის პოლიტიკური ავტორიტეტი დამყარებულია სახელმწიფო მოწყობაში მის ისტორიულ როლზე.

ჩვენი წინამდებარე საკანონმდებლო წიბადადება კი, ქართული სახელმწიფოს ისტორიულ გამოცდილებაზეა აგებული.

თავი მეორე:

საქართველოს პარლამენტის შემადგენლობა

საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნის თანახმად - „1. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე შესაბამისი პირობების შექმნისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ფორმირების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის შემადგენლობაში იქნება ორი პალატა: რესპუბლიკის საბჭო და სენატი.

2. რესპუბლიკის საბჭო შედგება პროპორციული წესით არჩეული წევრებისაგან.

3. სენატი შედგება აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში (10.10.2002, N1689), აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში (20.04.2000, N260) და საქართველოს სხვა ტერიტორიულ ერთეულებში არჩეული წევრებისა და საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დანიშნული 5 წევრისაგან“ [მუხლი 4,1-3].

იქვე ისიცაა აღნიშნული, რომ - „საქართველოს კონსტიტუციის მე-4 მუხლით გათვალისწინებული პირობების შექმნამდე საქართველოს პარლამენტი შედგება საყოველთაო, თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით, 4 წლის ვადით, პროპორციული სისტემით არჩეული 77 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 73 პარლამენტის წევრისაგან“ [მუხლი 49,1].

როგორც მოგეხსენებათ, დღეის მდგომარეობით, საქართველოს ტერიტორიული მოწყობა - ასიმეტრიულ პრინციპზეა აგებული. ის მოიცავს: 2 ავტონომიურ რესპუბლიკას, 9 მხარეს და საქართველოს დედაქალაქს, თბილისს. ცალკე სამართლებრივი აქტებით არის დაფიქსირებული ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია“ [იხ. საქართველოს კანონი „ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისათვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ“, 13 აპრილი 2007 წ.; საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №296, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის შექმნის, საქმიანობის წესისა და ფარგლების შესახებ“, 10 მაისი 2007 წ.].

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად - „აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლობას საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში უზრუნველყოფს სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი. მისი უფლებამოსილება განსაზღვრულია - „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-81 თავისა და „სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების [№308, 29. 11. 2013 წ.] თანახმად.

ჩვენი საკანონმდებლო წინადადების მიზანია, ზემოთმოყვანილ სამართლებრივ ნორმებზე დაყრდნობით, შექმნას საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით ასარჩევი სადეპუტატო კორპუსის ფორმირების ახლებური წესი.

კანონპროექტის თანახმად, კონსტიტუციური ნორმით გათვალისწინებული - მაჟორიტარული სისტემით ასარჩევი 73 საპარლამენტო მანდატი, სამ სხვადასხვა პრინციპზე დამყარებული წესით შეირჩევა. კერძოდ მასში გაერთიანდება:

ა) დღეის მდგომარეობით დადგენილ, საქართველოს ტერიტორიული მოწყობით გათვალისწინებულ საზღვრებში შექმნილ მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქში არჩეული დეპუტაცია;

ბ) საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმ. სინოდის მიერ სახელმწიფოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის გათვალისწინებით შექმნილ ეპარქიებში მომქმედ ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში არჩეული დეპუტაცია;

გ) საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დანიშნული ხუთი დეპუტატი.

მოდით განვიხილოთ თითოეული ეს წესთაბამი.

ა) საქართველოს ტერიტორიული მოწყობით გათვალისწინებულ საზღვრებში შექმნილმა მრავალმანდატიანმა საარჩევნო ოლქმა უნდა მოიცვას შემდეგი ადმინისტრაციული ტერიტორია:

1. თბილისი;

2. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიები;

3. დღევანდელ სამართლებრივ სივრცეში არსებული „სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია“ [შემდგომში - „ჩრდილო ქართლი (ცხინვალის ოლქი)“];

4. „სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების [№308, 29. 11. 2013 წ.] მე-3 მუხლით - „სახელმწიფო რწმუნებულების - გუბერნატორების უფლებამოსილებათა ტერიტორიული საზღვრები“-თ განსაზღვრული შემდეგი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულები [შემდგომში - „მხარე“]:

) კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულიგუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორია: ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრები[იგივე - კახეთის მხარე];

) ქვემო ქართლის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულიგუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორია: ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრები [იგივე - ქვემო ქართლის მხარე];

) იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულიგუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორია: ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრები [იგივე - იმერეთის მხარე];

) გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულიგუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორია: ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრები [იგივე - გურიის მხარე];

) სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულიგუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორია: აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ ფოთის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრები [იგივე - სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე];

) რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულიგუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორია: ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრები [იგივე - რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე];

) შიდა ქართლის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულიგუბერნატორისამოქმედო ტერიტორია: გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრები [იგივე - შიდა ქართლის მხარე];

) მცხეთა-მთიანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულიგუბერნატორი სამოქმედო ტერიტორია: დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრები [იგივე - მცხეთა-მთიანეთის მხარე];

ი) სამცხე-ჯავახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორია: ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს [იგივე - სამცხე-ჯავახეთის მხარე].

მთლიანობაში, საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით ასარჩევ მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქებში აირჩევა - 34 დეპუტატი, შემდეგი განაწილებით:

- . თბილისის მოსახლეობაირჩევს პარლამენტის ხუთ წევრს;

- აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიის მოსახლეობაირჩევს პარლამენტის ოთხ-ოთხ წევრს.

- ჩრდილო ქართლის [ცხინვალის ოლქის] მოსახლეობაირჩევს პარლამენტის სამ წევრს.

- სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორიების, ანუ საქართველოს მხარეების [გურიის, იმერეთის, კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და შიდა ქართლის] მოსახლეობა აირჩევს პარლამენტის ორ-ორ წევრს.“;

ბ) ერთმანდატიანმა საარჩევნო ოლქმა უნდა მოიცვას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმ. სინოდის მიერ, სახელმწიფოს ადმინისტრაციულ - ტერიტორიული დაყოფის გათვალისწინებით განსაზღვრული საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე ეპარქიები.

კანონპროექტის თანახმად, საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით ასარჩევ ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში: საქართველოს წმიდა სინოდის მიერ განსაზღვრულ ეპარქიებში, აირჩევა - 34 დეპუტატი.

დღეის მდგომარეობით, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული საქართველოს წმიდა სინოდის მიერ შექმნილი ეპარქიების ჩამონათვალი ასეთია:

1. მცხეთა-თბილისის ეპარქია; 2. ალავერდის ეპარქია; 3. ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქია; 4.ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია; 5. ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია; 6.ბოდბის ეპარქია; 7. ბოლნისის ეპარქია; 8. ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია; 9. გურჯაანისა და ველისციხის ეპარქია; 10. დასავლეთ ევროპის ეპარქია;

11. დედოფლისწყაროსა და ჰერეთის ეპარქია; 12. დმანისისა და აგარაკ-ტაშირის ეპარქია; 13. ვანისა და ბაღდათის ეპარქია; 14.ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქია; 15. თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპარქია; 16. მანგლისისა და წალკის ეპარქია; 17.მარგვეთისა და უბისის ეპარქია; 18. მესტიისა და ზემო სვანეთის ეპარქია; 19. ნეკრესის ეპარქია; 20.ნიკორწმინდის ეპარქია;

21. ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქია; 22. რუსთავისა და მარნეულის ეპარქია; 23. საგარეჯოსა და ნინოწმინდის ეპარქია; 24. სამთავისისა და გორის ეპარქია; 25. სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქია; 26. სტეფანწმინდისა და ხევის ეპარქია; 27. სხალთის ეპარქია; 28. ტყიბულისა და თერჯოლის ეპარქია; 29. ურბნისისა და რუისის ეპარქია; 30. ფოთისა და ხობის ეპარქია;

31. ქუთაისა და გაენათის ეპარქია; 32. შემოქმედის ეპარქია; 33. ცაგერისა და ლენტეხის ეპარქია; 34. ცხუმ-აფხაზეთის ეპარქია; 35. წილკნისა და დუშეთის ეპარქია; 36. ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია; 37. ხონისა და სამტრედიის ეპარქია.

კანონპროექტის მოთხოვნიდან გამომდინარე, საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდი თავად განსაზღვრავს, კანონით საჭირო 34 ეპარქიის საზღვრებს.

გ) საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დასანიშნი

- პარლამენტის 5 წევრი

2002 წლის აღწერის მიხედვით საქართველოს მთლიანი მოსახლეობა 4.6 მილიონია. აქედან: მართლმადიდებელი ქრისტიანები მოსახლეობის 84 პროცენტს შეადგენენ, სიდიდით მეორე ჯგუფი, მუსლიმები - 10 პროცენტს, ხოლო სომხური სამოციქულო ეკლესიის (სსე) წევრები - 4 პროცენტს.

რომაელი კათოლიკეები, ქურთი იეზიდები, ბერძნული მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრები და ებრაელები; აგრეთვე „არატრადიციული“ რელიგიური ჯგუფები - ათეისტები, ბაპტისტები, იეღოვას მოწმეები, ორმოცდაათიანელები და კრიშნაიდები - ერთობლივად, ქვეყნის მოსახლეობის - 2 პროცენტს შეადგენენ.

საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისთვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით ბიუჯეტიდან დაფინანსება, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის გარდა, 4 რელიგიური გაერთიანებას გამოეყო. ესენია:

1. ისლამური თემი, 2. სომეხთა წმიდა სამოციქულო მართლმადიდებლური ეკლესიის საქართველოს ეპარქია, 3. კათოლიკური ეკლესია და 4. ებრაული თემი.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ „სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველო“ აერთიანებს სუნიტთა და შიიტთა რელიგიურ საბჭოებს [რელიგიურმა საბჭოებმა თავიანთი რელიგიური ლიდერები 2014 წ. 9 იანვარს აირჩიეს].

ზემოთქმულის გათვალისწინებით, კანონპროექტით შემოთავაზებულია, რომ კონსტიტუციური ნორმიდან გამომდინარე, საქართველოს პრეზიდენტმა 5 პარლამენტის წევრი დანიშნოს - საქართველოში მომქმედი შემდეგი რელიგიური გაერთიანების მიერ წარდგენილ კანდიდატთაგან:

- საქართველოს სუნიტთა რელიგიურ საბჭოდან - ერთი დეპუტატი;

- საქართველოს შიიტთა რელიგიურ საბჭოდან - ერთი დეპუტატი;

- სომეხთა სამოციქულო წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის საქართველოს ეპარქიიდან -ერთი დეპუტატი;

- ამიერკავკასიის ლათინური წესის კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრაციიდან - ერთი დეპუტატი;

- „იუდაური თემი საქართველოში“-დან - ერთი დეპუტატი.


დ) დასკვნის მაგიერ

ამდენად, წინამდებარე კანონპროექტის თანახმად, კონსტიტუციური ნორმით გათვალისწინებული - საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით ასარჩევი 73 საპარლამენტო მანდატი, ასეა გადანაწილებული:

- დღეის მდგომარეობით დადგენილ, საქართველოს ტერიტორიული მოწყობით გათვალისწინებულ საზღვრებში შექმნილ საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით ასარჩევ მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქებში აირჩევა - 34 დეპუტატი;

- საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით ასარჩევ ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპარქიებიდან აირჩევა - 34 დეპუტატი;

- საქართველოს პრეზიდენტი, ქვეყანაში მომქმედი ძირითადი რელიგიური კონფესიების წარმომადგენელთაგან, დანიშნავს - 5 დეპუტატს.


თავი მესამე:

საარჩევნო ადმინისტრაცია

წარმოდგენილი კანონპროექტით, საჭიროა ცვლილება შევიდეს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მეორე მუხლით განსაზღვრულ „ტერმინთა განმარტებაში“. კერძოდ, საჭიროება მოითხოვს ორი ახალი ტერმინის: „საეპარქიო საბჭო“-სა და „სამრევლო საბჭო“-ს დამატებას. ამათგან:

- ტერმინ „საარჩევნო ოლქი“-ს შესატყვისი „საეპარქიო საბჭო“ ეწოდება, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპარქიების ტერიტორიით განსაზღვრულ ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში მომქმედ უმაღლეს საარჩევნო ადმინისტრაციას; ხოლო

- ტერმინ „საარჩევნო უბნის“-ს შესატყვისი „სამრევლო საბჭო“ ეწოდება, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპარქიების ტერიტორიით განსაზღვრულ ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში მომქმედ ქვედა რგოლის საარჩევნო ადმინისტრაციას;

შესაბამისად, კანონპროექტით შემოთავაზებული რეგულაცია [იხ. პუქტი 5] ასეთი სახით ფორმულირდება:

„მე-2 მუხლის „ს“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ს) საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია – საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (შემდგომ − ცესკო) და მისი აპარატი, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საარჩევნო კომისიები (შემდგომ − უსკო) და მათი აპარატები, საეპარქიო და სამრევლო საბჭოები, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიები“;

კანონპროექტით განსაზღვრულია, რომ - „საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის უფლებამოსილება და შექმნის წესი განისაზღვრება ამ კანონითა და „საქართველოს ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულებით“ [იხ. პუქტი 9; აგრეთვე პუნქტი 10].


თავი მეოთხე:

მრავალმანდატიანი და ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქები

კანონპროექტი ითვალისწინებს - მრავალმანდატიანი და ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ერთეულის შექმნას [იხ. პუნქტი 2; 7]. კერძოდ:

1. პირველ შემთხვევაში ეს არის - საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის შექმნილი მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები. ამასთანავე: თბილისი, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკები, ჩრდილო ქართლი [ცხინვალის ოლქი] და მხარეები [სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორიები] წარმოადგენს თითო საარჩევნო ოლქს [იხ. პუნქტი 11].

ამ დროს, საოლქო საარჩევნო კომისიის ფუნქციებს ასრულებს, დადგენილი წესით ფორმირებული:

- აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების, აგრეთვე ჩრდილო ქართლის [ცხინვალის ოლქი] ადმინისტრაციულ ცენტრებში; მდებარე საოლქო საარჩევნო კომისია;

- მხარეებში, სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორის ადმინისტრაციის განთავსების ცენტრში მდებარე საოლქო საარჩევნო კომისია;

- ქ. თბილისში, უკვე შექმნილი საოლქო საარჩევნო კომისიიდან, ცესკოს მიერ განსაზღვრული ერთი საოლქო საარჩევნო კომისია [იხ. პუნქტი 13].

2. მეორე შემთხვევაში ეს არის - საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებისათვის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმ. სინოდის მიერ შექმნილი ეპარქიების ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები.

ამ დროს, საოლქო საარჩევნო კომისიის ფუნქციებს ასრულებს, თითოეული ეპარქიის ადმინისტრაციულ ცენტრში მდებარე „საეპარქიო საბჭო“.

კანონპროეტის თანახმად - „საეპარქიო საბჭოს“ წევრები არიან: მღვდელმთავარი, ოთხი სასულიერო და ორი საერო პირი. მათი დანიშვნის წესი და უფლებამოსილება განისაზღვრება საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსითა“ და „საქართველოს ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულებით“ [იხ. პუნქტი 14].


თავი მეხუთე:

საარჩევნო უბნები

კანონპროექრის თანახმად [იხ. პუნქტი 8; 15] საარჩევნო უბანს წარმოადგენს:

ერთის მხრივ - „ადმინისტრაციული საარჩევნო დანაყოფი“, რომელიც იქმნება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კენჭისყრისა და ხმების დათვლისათვის არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამართვისას;

მეორეს მხრივ - საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით საარჩევნოდ განსაზღვრულ ეპარქიაში მდებარე ეკლესიები ან/და მონასტრები.

ამასთანავე, „საეპარქიო საბჭოს“ მიერ, ეპარქიაში, საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების ჩასატარებელ ტერიტორიაზე, შემავალ ეკლესიაში ან/და მონასტერში მდებარე საარჩევნო უბანზე, საარჩევნო პროცესს წარმმართველი „სამრევლო საბჭო“, შედგება ეკლესიაში ან/და მონასტერში მომსახურე ყველა სასულიერო და სამი საერო პირისაგან. სამრევლო საბჭოს თავმჯდომარე არის სამრევლოს წინამძღვარი.


თავი მეექვსე:

ეპარქიებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატი და

მისი ამომრჩეველი

კანონპროექტის თანახმად, საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით საარჩევნოდ განსაზღვრულ ეპარქიაში, თითო მაჟორიტარული კანდიდატის წარდგენის უფლება აქვთ ეპარქიაში შემავალ, ანუ მის საზღვრებში მდებარე ეკლესიებსა და მონასტრებს [იხ. პუნქტი 6; 31].

ამასთანავე, საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით საარჩევნოდ განსაზღვრული ეპარქიის ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქში წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატი უნდა იყოს ამ ეპარქიის მღვდელმსახური [იხ. პუნქტი 30].

საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით საარჩევნოდ განსაზღვრული ეპარქიის ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქში ჩატარებულ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვთ, ამომრჩეველთა სპეციალური სიით განსაზღვრულ, ეპარქიის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესიებისა და მონასტრების მღვდელმსახურებს [იხ. პუნქტი 19].

 

თავი მეშვიდე:

არჩევნების შედეგების შეჯამება

კანონპროექტის თანახმად, საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით საარჩევნოდ განსაზღვრული ეპარქიის, ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქში მდებარე ეკლესია-მონასტრებში მოქმედი „სამრევლო საბჭოები“, არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს, ამომრჩეველთა სიების დალუქულ პაკეტთან ერთად დაუყოვნებლივ აგზავნიან „საეპარქიო საბჭოში“.

თავის მხრივ, „საეპარქიო საბჭო“, კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს მე-11 დღისა, ადგენს არჩევნების შემაჯამებელ ოქმს და ამომრჩეველთა სიების დალუქულ პაკეტთან ერთად დაუყოვნებლივ წარუდგენს მას საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდს [იხ. პუნქტი 23; 24].

ამის შემდგომად, საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდი საეპარქიო და სამრევლო საბჭოების საარჩევნო კომისიებიდან მიღებული ოქმების საფუძველზე, კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს მე-15 დღისა თავის სხდომებზე აჯამებს ეპარქიებში საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებს, რის თაობაზეც ადგენს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს, რომელიც, კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს მე-18 დღისა, გადაეგზავნება ცესკოს [იხ. პუნქტი 25].

ჩვენს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო წინადადების თაობაზე საუბრის დასასრულს დავსძენთ, რომ

- ერთის მხრივ, პარლამენტის მიერ კანონპროექტის ძირითადი დებულებების ბაზაზე შემუშავებული კანონის ამოქმედებით, და

- მეორეს მხრივ ამ კანონის მიხედვით ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდგომად ფორმირებული საქართველოს პარლამენტის საქმიანობით, შეიქმნება ის მყარი საფუძველი, რაც ხელს შეუწყობს, ჩვენი ქვეყნის ნორმალური სახელმწიფოებრივი განვითარებისაკენ მიმართულ, საერო და საეკლესიო სტრუქტურების წარმომადგენელთა ერთობლივ საქმიანობას.


კანონპროექტის ავტორი

საკანონმდებლო წინადადების - კანონპროექტი:საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“ შესატანი ცვლილებების შესახებ“, ავტორი:

 

- მიხეილ [გელა] სალუაშვილი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის თავმჯდომარე; საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება: „უფლის სახელით უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს სპიკერი;

- ვალერი მჭედელაძე, „სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი“-ს თავმჯდომარე;

- ავთანდილ იოსელიანი, სრულიად საქართველოს „სახალხო დარბაზი“; თანათავ-მჯდომარე;

- სერგი საჯაია, „იბერიულ-კავკასიური მოძრაობა ჭყონდიდელის ეროვნული ლასკარი“; თავმჯდომარე;

- ჯემალ ჯიქია, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის საზოგადოებრივი მდივანი;

- თინათინ ბაიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია „თამარიონი“-ს თანათავ-მჯდომარე

- ნანა არუდაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია „მანდილიონი“-ს თავმჯდო-მარე;

- ლია ზაქარეიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ეზოთერულ-ასტროსოფიული ცნობიერების ცენტრი „ათინათი“-ს თავმჯდომარე;

- ევგენი ღვინიაშვილი, საერთაშორისო საზოგადოება „მშვიდობის მედროშე“-ს პრეზიდენტი;

- დავით ამაშუკელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია „ძლევაი საკვირველი“-ს მეთაური.

 

კანონპროექტის ინიციატორი

საკანონმდებლო წინადადების - კანონპროექტი:საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“ შესატანი ცვლილებების შესახებ“, ინიციატორია - საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება: „უფლის სახელით უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს სახელით, საინიციატივო ჯგუფი:

 

ამაშუკელი დავითი [მომხსენებელი], არუდაშვილი ნანა [მომხსენებელი], ბაიაშვილი თინათინი [მომხსენებელი], ბეგაშვილი ლალი, ბუიძე ეთერი, გოგლიძე ანგი [კაკო], დარსაძე ომარი, ერქვანიძე ნანული, ვართანიანცი ხაჩატური, ვეშაგური ლიდა,

თანიაშვილი მანანა, თანიაშვილი მარგალიტა, ზაქარეიშვილი ლია [მომხსენებელი], თაქთაქიშვილი ალექსანდრე, იოსელიანი ავთანდილი [მომხსენებელი], კინწურაშვილი ირაკლი, კობახიძე ლეილა, ლომიძე თამარი, მამადაშვილი მევლუდი, მაძღარაშვილი ნელი,

მელქაძე ნათელა, მეფარიძე ლეილა, მუშკუდიანი მალხაზი, მჭედელაძე ვალერი [მომხსენებელი], ოდიშვილი მანანა, ომანაძე დიმიტრი, რაზმაძე შაზი, სალუაშვილი მიხეილი [გელა] [მომხსენებელი], საჯაია სერგი [მომხსენებელი], სისაური ლენა,

სოსებაშვილი მანანა, ქამხაძე ლია, ღვინიაშვილი ევგენი [მომხსენებელი], შათირიშვილი დავითი, შერგელაშვილი ბეჟანი, ცაგარეიშვილი ელეონორა, ცაგარეიშვილი მედეა, ჩოხელი ლევანი, ჩხეტია ეთერი, ხრიკული ეკატერინე,

ჯიქია დიანა, ჯიქია ჯემალი [მომხსენებელი].    

 

ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ მართებული გადაწყვეტილების მიღებაში.